Dorpsraad-Baardegem sponsors

Detail project : Woon- en zorgcentrum Baardegem


Werkgroep :patrimonium
Startdatum :01/02/2013
Einddatum :14/03/2015
Vragen of opmerkingen :contacteer ons
Omschrijving :Het Aalsterse OCMW opteert ervoor om haar ouderenzorgbeleid lokaal te verankeren. Om dit te realiseren werd het concept van de zorgcirkels uitgewerkt. Groot Aalst werd opgedeeld in vier gebieden (de zorgcirkels): 1. Aalst-Centrum, 2. Gijzegem-Hofstade-Herdersem, 3. Baardegem-Moorsel-Meldert (De Faluintjes), 4. Erembodegem-Nieuwerkerken.

Binnen elke zorgcirkel wil het OCMW vijf niveau’s van ouderenzorg aanbieden:

1. Ondersteuning van zelfzorg en mantelzorg voor thuiswonenden.
2. Ondersteuning van thuiszorg en thuiszorgondersteunende initiatieven m.i.v. lokale dienstencentra voor thuiswonenden.
3. Aangepaste bejaardenwoningen en/of serviceflats met ondersteuning van thuiszorg en inwonende begeleider.
4. Aangepaste woningen en/of serviceflats gekoppeld aan een woon- en zorgcentrum.
5. Gediversifieerde rusthuiswoongelegenheid in een woon- en zorgcentrum.

Binnen de zorgcirkel De Faluintjes werden in Moorsel reeds een vijftigtal serviceflats gebouwd. Een woon- en zorgcentrum is evenwel nog niet aanwezig. Er werd dan ook gezocht naar een plaats om een dergelijk centrum dat plaats moet bieden aan 80 tot 90 personen te realiseren. Verschillende locaties werden met elkaar vergeleken en de site aan Baardegem-Dorp werd als de meest geschikte weerhouden. Hierbij werd rekening gehouden met zowel ruimtelijke als niet ruimtelijke criteria. De locatie scoort goed op het vlak van planologische verankering. Het ruimtelijk structuurplan laat immers toe dat in het achtergelegen gebied van het oud gemeentehuis een nieuwe functie wordt uitgebouwd. De site is, gezien zijn ligging aan de gewestweg (N411), goed ontsloten. Er zijn geen fysische bezwaren (watertoets, landschap en aanwezigheid van natuurwaarden). Bovendien zijn er in Baardegem nog geen ouderenvoorzieningen, zodat niet alles wordt geconcentreerd op een plaats. Ook belangrijk is dat de gronden waarop het woon- en zorgcentrum kan worden gebouwd reeds eigendom zijn van het OCMW.

Opdat er effectief een woon- en zorgcentrum in Baardegem zou kunnen worden gebouwd is evenwel een aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Een deel van de site waarop het OCMW het woon- en zorgcentrum wil inrichten ligt immers in agrarisch gebied. Indien er enkel gebruik zou worden gemaakt van het stuk terrein dat reeds bestemd is als zone voor openbaar nut dan is het moeilijk om een woon- en zorgcentrum te voorzien dat voldoende groot is om rendabel te zijn, wat impliceert dat er plaats dient te zijn voor ten minste 85 bewoners (wat wellicht ook het maximum zal zijn) en er tevens voor te zorgen dat het op te richten gebouw past in de omgeving, wat inhoudt dat maximaal drie bouwlagen mogelijk zijn. Door het achterliggende terrein (tot aan de voetweg nr. 46) dat momenteel voor landbouw is bestemd en de smalle naastliggende woonzone (grenzend aan de winkel van de gebroeders Callaert) om te zetten in een zone voor openbaar nut kan men dit probleem oplossen. De stad Aalst zal dan wel als compensatie voor het agrarisch gebied dat hier verdwijnt elders een zone dienen om te vormen tot landbouwgebied. Hiervoor komen woonuitbreidingsgebieden in overstromingsgevoelige zones in aanmerking. Op de informatieavond die op 27 maart 2013 door de stad Aalst werd georganiseerd werd benadrukt dat het ook de bedoeling is om het stuk agrarische zone achter het vroegere gemeentehuis, dat in de praktijk niet voor landbouw wordt gebruikt, te ontsluiten voor het publiek en er voor het grootste deel een park van te maken waarbij de bestaande groenvoorzieningen (hagen, bomen, poel,…) zo veel mogelijk behouden blijven. De voetweg nr. 46 (momenteel in slechte staat) zal worden omgevormd tot een fietspad, waardoor het woonzorgcentrum/park ook eenvoudig langs de achterzijde bereikbaar zal zijn voor wandelaars en fietsers en er een verbinding komt met de voetweg nr. 52. (tegenover de Scherpenheuvelstraat)

Het gemeentelijk RUP woonzorgcentrum Baardegem werd door de gemeenteraad van 26 februari 2013 voorlopig vastgesteld en vanaf 2 april 2013 tot en met 31 mei 2013 loopt de termijn van het openbaar onderzoek.

Zodra het RUP definitief goedgekeurd is (in de mate dat er geen bezwaren worden ingediend die alles vertragen of verhinderen) kan worden gestart met het ontwerp van het woonzorgcentrum. Hiervoor zal wellicht een architectuurwedstrijd worden uitgeschreven. Op de informatievergadering werd door de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur en het OCMW aangegeven dat op dat ogenblik een nieuw contactmoment met de buurtbewoners zal worden voorzien, waarbij opnieuw vragen kunnen worden gesteld en opmerkingen kunnen worden gemaakt. Een aantal dingen liggen wel al vast. Zo wordt er geopteerd voor een constructie met drie bouwlagen en een plat dak (eventueel als groendak uit te voeren) en zijn er beperkingen inzake de effectief te bebouwen oppervlakte. Tevens moeten de parkeerbehoeften volledig (voor personeel en bezoekers) binnen de zone worden opgevangen (dit kan eventueel via een ondergrondse parking). De materialen die worden gebruikt voor het woonzorgcentrum dienen qua kleur, textuur en schaal een maximale integratie in de omgeving toe te laten en moeten eigentijds en duurzaam zijn.

Er is ook de mogelijkheid om op de site een aantal installaties te voorzien voor bij de zorg aanleunende functies, zoals een aanleunwoning, een dienstencentrum, praktijkruimte voor artsen, kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten. Wat betreft het dienstencentrum werd door de OCMW-voorzitster toegelicht dat het lokaal dienstencentrum De Maretak als voorbeeld kan dienen. Hier kunnen bejaarden (ook zij die niet in het woon- en zorgcentrum verblijven) een warme maaltijd krijgen, hulp krijgen bij persoonlijke verzorging, cursussen volgen, deelnemen aan activiteiten enz…

Daarnaast is een beperkte ruimte voor handelsactiviteiten toegestaan, met een maximale oppervlakte van 200 m². De handelsactiviteiten die hier eventueel kunnen worden in ondergebracht moeten wel aansluiten bij de woon- en zorgactiviteiten in het woon- en zorgcentrum (kruidenier, kapper…)

Eens de plannen zijn goedgekeurd kan gestart worden met de effectieve bouw. Op basis van de eerdere ervaringen met de bouw van het rusthuis in Erembodegem wordt een termijn van 500 kalenderdagen als noodzakelijk beschouwd om dit project te realiseren.
Een uitvoering van de werken in 2015 wordt als realistisch voorgesteld.
De plaatsen in het woon- en zorgcentrum zijn bedoeld voor de inwoners van Groot-Aalst en zoals steeds wordt er prioriteit gegeven aan de meest zorgbehoevenden.
Het volledige dossier inzake het RUP woonzorgcentrum Baardegem kan worden geconsulteerd op de website van de stad Aalst.
Dorpsraad-Baardegem sponsors