Dorpsraad-Baardegem sponsors

Wat doen we


Beste dorpsgenoot, beste sympathisant,

Op 11 oktober 2012 werd in Baardegem een Dorpsraad opgericht door 16 dorpsgenoten die bereid zijn om een stukje van hun vrije tijd op te offeren om een aantal projecten die Baardegem aanbelangen aan te pakken en op te volgen. De Dorpsraad wenst een aantal op stapel staande projecten in ons dorp van nabij op te volgen, streeft naar een betere communicatie tussen de dorpsbewoners en de verschillende beleidsinstanties en publieke en private ondernemingen en streeft er ook naar om zelf allerlei verbetervoorstellen uit te werken en in te dienen bij de bevoegde instantie. Er dient te worden benadrukt dat de Dorpsraad niet verbonden is met enige politieke partij. In het huishoudelijk reglement is uitdrukkelijk voorzien dat leden die een politiek mandaat opnemen geen deel kunnen uitmaken van de Dorpsraad. Een strikte neutraliteit wordt nagestreefd omdat we volstrekt ongebonden opkomen voor de belangen van de inwoners van Baardegem.

Binnen de Dorpsraad werden vier werkgroepen opgestart:

 • Werkgroep Patrimonium: rust- en verzorgingstehuis, bestemming nieuwe zaal naast pastorij, pastorij zelf, speeltuin Margrietje, ...
  verantwoordelijke    Chris Aelbrecht
 • Werkgroep Wegen: wegenwerken, trage wegen, fiets- en voetpaden, ...
  verantwoordelijke    Dirk Braeckman
 • werkgroep Dienstverlening: stadsdiensten, bibliotheek, postpunt, vuilniszakken, voorzieningen voor jongeren, ouderen, bejaarden, nieuwe inwoners, ....
  verantwoordelijke    Jackie Huyge
 • Werkgroep Leefmilieu: groene gemeente, ecologische aspecten, onderhoud grachten, bermen, onkruidbestrijding, snoeien, behoud landelijke karakter, zwerfvuil, ...
  verantwoordelijke    Geert De Boeck

Personen die bereid zijn om als vrijwilliger een steentje bij te dragen in een van deze werkgroepen of die een specifieke kennis hebben die hierbij nuttig kan zijn, kunnen steeds contact opnemen met de desbetreffende verantwoordelijke .


Wenst u ook te sponsoren neem dan contact op met één van onze leden.


Wij kunnen u niet beloven dat op korte termijn aan alle verzuchtingen zal kunnen worden voldaan. Wel zullen we er naar streven om naar de toekomst toe een aantal zaken te verbeteren. Aarzel ook niet wanneer u goede ideeën hebt, om deze aan een lid van de Dorpsraad over te maken. Samen weten we meer en kunnen we meer doen voor ons dorp.


Dorpsraad-Baardegem sponsors