Dorpsraad-Baardegem sponsors

Alle nieuws

DECEMBER 2021

-We slaagden er, na de acties in de media, uiteindelijk in om een rechtstreeks contact te hebben met alle bevoegde ambtenaren om de maatregelen te bespreken die de veiligheid in de dorpskern kunnen verhogen en de hinder die er nu is weg te werken. Dank aan de persverantwoordelijke, Jef Schoenmaekers, om deze vergadering te willen organiseren. 

 

De vergadering verliep zeer constructief. 

 

Volgende afspraken werden gemaakt en verduidelijkingen werden verstrekt:

* De plaatsing van een spiegel aan het kruispunt van de Melkspinde en de N411 wordt alsnog onderzocht. Het verkeer komende uit de Melkspinde dat richting Aalst wil rijden heeft nu immers geen zicht op het uit de richting van Opwijk komende verkeer. Het zich wordt ontnomen door het nieuw gebouwde appartementsblok en bestuurders moeten tot over het fietspad rijden om enig zicht te hebben, waardoor zij eventuele fietsers verhinderen hun weg verder te zetten. Er leken geen echte bezwaren te zijn om dit probleem te verhelpen.

 

* Er wordt een regeling getroffen om te verhinderen dat er permanent een grote plas water blijft staan op de plaats waar de fietsers van het fietspad op de rijweg komen (ijsplek in de winter) ter hoogte van Baardegem-Dorp 23.

 

* Er werd uiteengezet dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat autobestuurders over de ratelstroken zouden rijden. Deze stroken moeten worden gezien als een schild voor de fietsers die na deze strook van het fietspad op de rijweg komen. Met andere woorden het is de bedoeling dat de autobestuurders uitwijken voor deze strook, waardoor fietsers over een extra meter beschikken om gemakkelijk van het fietspad op de rijbaan te komen. Bijna niemand begrijpt of respecteert dit echter en daarom zal een voorstel worden uitgewerkt om dit via wegmarkeringen duidelijk te maken aan de autobestuurders. Dit moet ervoor zorgen dat de situatie veiliger wordt voor de fietser en dat de geluidshinder voor de omwonenden wegvalt of toch sterk vermindert. Deze regeling impliceert wel dat de belijning die de rijweg in twee deelt ter hoogte van de stroken moet worden verwijderd. De stad Aalst (die als bouwheer optrad bij de voorgaande werken) zal een voorstel uitwerken en overmaken aan de bevoegde diensten op gewestniveau. Indien dit niet zou functioneren blijft de optie open om op de stroken een hindernis (bloembak, plantvak,...) aan te brengen.

 

- Wat betreft de vraag naar een bijkomend zebrapad aan de trage weg nr. 52 (naast het rusthuis) en aan de voorzijde van de kerk blijven de bevoegde gewestelijke diensten bij het standpunt dat deze zebrapaden overbodig zijn en dat men reeds toegeeflijk is geweest door aan de achterzijde van de kerk en aan het kruispunt met de Melkspinde zebrapaden te voorzien. Volgens hen wijzen metingen uit dat zeer weinig mensen de N411 oversteken. De bereidheid was wel aanwezig om de discussie te objectiveren door metingen. Het is nu dus aan de Baardegemenaar. Indien jullie effectief zebrapaden op deze twee plaatsen (aangegeven met banners) willen, dan zullen jullie er moeten opteren om steeds op deze plaatsen (en niet om het even waar) over te steken, zodat er bij de meting (wellicht pas in januari 2022) voldoende bewegingen zijn. Indien er onvoldoende personen oversteken op het ogenblik van de meting dan wordt het dossier zebrapaden gesloten.  

 

Dank aan allen die solidair affiches hebben opgehangen en die de acties van de buurtbewoners steunen.

Wij vragen om de affiches en banners voorlopig te laten hangen tot er effectief op het terrein verbeteringen zichtbaar zijn.

We stellen vast dat overleg wel kan en oplossingen mogelijk zijn (op de vergadering is gebleken dat de paraplu door sommigen een beetje te snel werd opengedaan).

 

 
Meer nieuws
Dorpsraad-Baardegem sponsors