DECEMBER 2020

- Update wegenwerken N411. Er werd op 7 december 2020 een digitale vergadering georganiseerd met twee vertegenwoordigers van de schepen van openbare werken, een vertegenwoordiger van de stadsadministratie, twee dorpsgenoten die aan de ratelstroken wonen en de voorzitter van de Dorpsraad omtrent de hinder door de ratelstroken en de compoundvoegen en inzake de nood aan bijkomende veiligheidsvoorzieningen. 

 

Er werd aangegeven dat de ratelstroken voor veel geluidshinder en trillingen zorgen en gevraagd om alternatieven te voorzien. Mogelijkheden die werden geopperd zijn: het aanduiden dat fietsers op de rijbaan komen door reflectoren aan te brengen op of net voor de plaats waar dit gebeurt, de zone dertig beter aanduiden door dit op de rijbaan te schilderen of de fietssuggestiestrook langer en breder maken, zodat ze meer opvalt. Men beloofde dit aan te kaarten bij het agentschap wegen en verkeer (= de wegbeheerder). 

 

De kwestie van de verdwenen zebrapaden werd nogmaals besproken:

De argumenten van de Dorpsraad:

1. De zebrapaden werden tientallen jaren nuttig geacht en gebruikt in de dorpskom. Op welke grond meent men nu dat ze plots niet meer nuttig zijn?

2. De N411 werd ook vernieuwd aan het OLV en in Moorsel-Dorp. Er werden telkens drie zebrapaden aangelegd. In Baardegem is er over een veel langere afstand slechts een zebrapad (dat er slechts kwam na actief lobbywerk van de Dorpsraad, anders was er niets). Waarom deze verschillende behandeling?

3. Indien men aan een zebrapad aangeeft te willen oversteken moet een bestuurder inhouden en de zwakke weggebruiker vrije doorgang verlenen. Het argument dat een zebrapad geen nut heeft en enkel een vals gevoel van veiligheid geeft snijdt dus geen hout.

4. De Dorpsraad is er zich van bewust dat men verkiest niet langer zebrapaden aan te brengen in een zone 30. Twee van de drie zebrapaden waar de Dorpsraad voor ijvert liggen echter in de zone 50 (aan het kruispunt met de Seepscherf en in het verlengde van de trage weg nr. 52). Alleen het gevraagde zebrapad voor de kerk (aan het Houwelgat) ligt in de zone 30 (maar heeft zijn nut aangezien de kerk en de twee feestzalen toch veilig moeten kunnen worden bereikt door de vele bezoekers, zeker gezien de ligging van de nieuwe parking en de bushalte).

5. Zebrapaden worden steeds nuttig geacht op plaatsen waar bepaalde burgers (kinderen, senioren, mensen met een handicap) veel komen. Het is dus zeker aangewezen om in het verlengde van de trage weg nr. 52 (naast het woonzorgcentrum) een zebrapad te voorzien. Langs deze weg kunnen de kinderen van de Margrietschool de Molenwegroute bereiken (een alternatief voor het stuk drukke gewestweg waar geen fietspad is). Dat er veel senioren in de omgeving van een rusthuis zijn is evident (we denken ook aan de bezoekers). Het zebrapad zou ook extra de aandacht kunnen vestigen (voor het verkeer komende van Opwijk) op het feit dat er moet vertraagd worden (twintig meter verder start de zone 30).  

Het kabinet van de schepen van openbare werken stelt voor een vertegenwoordiger van het agentschap wegen en verkeer uit te nodigen om ter plaatse de situatie nogmaals te bekijken en dit in de aanwezigheid van dorpsgenoten die in de omgeving van de ratelstroken wonen en een vertegenwoordiger van de Dorpsraad, zodat zij alles kunnen toelichten.

Wordt vervolgd in 2021. 

 

 
Meer nieuws